Перебудовні процеси, які відбуваються в системі народної освіти нашої країни, передбачають перехід на систематичне навчання в умовах школи дітей шести­літнього віку. Ефективність їхнього навчання неможли­ва без усебічного врахування вікових особливостей роз­витку дітей, їхньої здатності до засвоєння знань, умінь і навичок, передбачених навчальними програмами.

Серед багатьох проблем нової чотирирічної початко­вої школи однією з найбільш складних і актуальних є формування у найменших ( шестирічних) першоклас­ників навичок письма.

Навчання письма — складова частина загальної прог­рами з рідної мови, її не можна розглядати ізольовано. Вона знаходиться у тісному взаємозв'язку з навчанням читати, з розвитком усного і писемного мовлення, від неї залежить грамотність і в кінцевому результаті культура писемного мовлення людини.

Письмо — комплексний вид навчальної діяльності. Воно складається з цілої низки структурних компонен­тів, багатьох правил і умінь, оволодіння якими — склад­ний, тривалий і нелегкий процес не тільки для шести­річних, а взагалі для учнів початкових класів. Дитина, навчаючись писати, по суті повинна оволодіти трьома основними групами навичок, а саме:

а) технічними — правильно користуватися пись­мовим знаряддям, координувати рухи руки, дотримува­тися гігієничних правил;

б) графічними — правильно зображувати окремі букви, склади, слова, писати букви з необхідним нахи­лом, розміщувати їх рівномірно в слові і в рядку, пра­вильно з'єднувати, дотримуватися   визначеної  віддалі між словами;

в) орфографічними—правильно визначати звуковий і буквений склад слів, коментувати їх написан­ня, самостійно добирати слова.

Навчання писати шестирічних не буде успішним, якщо учитель не знатиме вікових, фізіологічних можли­востей дітей, їхніх психологічних особливостей, зокре­ма: слабкий розвиток дрібних м'язів руки, недостатня координація рухів   під час письма, низька опірність при тривалому напруженні, повільний темп, недостатня сформованність оптичного сприйняття графічного об­разу, недосконалість механізмів внутрішнього плануван­ня рухів і дій.

Учитель має враховувати специфіку самого проце­су письма, як складного комплексу дій для того, хто буде ним оволодівати, особливостей системи знаків, які має дитина засвоїти і набути навичок самостійного їх використання.

В оволодінні навичкою письма, як і будь-якою ін­шою руховою навичкою, важливого значення набува­ють підготовчі вправи. Основна мета таких вправ ─ підготувати руку дитини до письма, сформувати рухо­вий стереотип, допомогти дитині позбутися тих труд­нощів, які виникають на початкових етапах оволодіння навичками письма.

Підготовка руки дитини до письма передбачає роз­виток п'ясті руки й дрібних м'язів пальців:

- координація  рухів руки, пальців, очей,   перед­пліччя;

- окоміру (вміння визначати центр, середину, під­порядкувати рухи руки, очей контролю свідо­мості);

- просторових уявлень (зліва, справа, внизу, над і

під лінією, між лініями);

- плавності, точності й ритму рухів;

- уміння проводити протягом 0,5 хв. безвідривні лі­нії олівцем на папері, в зошиті.

Пропонований посібник для вчителів складено відповідно до сучасної програми навчання грамоти. У ньому вміщено вправи з підготовки руки дитини до письма.

Учителю початкових класів необхідно розвивати у шестирічних дітей дрібні м’язи кисті рук, кісток п’ясті руки, фаланг пальців.

Тому, що на момент вступу дитини до школи ще не закінчено окостеніння пальців кисті. У самому зап’ястку дитини тільки п’ять слаборозвинених кісточок (потім з’являється шоста), які не притискаються одне до одного.

Тому часто у шестиліток зображення прямої риски, овалу супроводжується помітним тремтінням пальців кисті, в результаті чого прямі лінії виходять зігнутими, овал зигзагоподібним і не завжди замкненим.

Ось чому перед виконанням графічних вправ ми пропонуємо проводити пальчикову гімнастику, яка також пов’язана з мовленнєвим розвитком першокласників. Зображення руками мишок, зайчиків, пташок та іншого супроводжується розучуванням і хоровим декламуванням невеличких віршиків про них.

Коли учні навчаться зображувати достатню кількість фігур, можна запропонувати дітям розігрування за допомогою пальців невеликих сценок і казок.

Кожну вправу пальчикової  гімнастики радимо виконувати декілька разів по черзі обома руками. Бажано поєднувати у невеликий комплекс дві-три вправи (пригадувати попередні, або ті, які найбільше сподобалися). Виконувати їх можна як перед початком, так і посередині, або наприкінці заняття.

Вправи пальчикової гімнастики, художньо-зорові образи літер віршований дидактичний матеріал зроблять уроки навчання письма цікавими та ефективними.

Вправи підготовки руки дитини до письма

Лисеня-першокласник хоче дізнатися, чи вмієте ви малювати, писа­ти букви або слова.Але перш ніж розпочати роботу, давайте виконаємо пальчикову гім­настику, підготуємо руки до малювання й письма. Так ми будемо роби­ти і надалі.

Зустрілись пальчики:

великий, вказівний, середній,

безіменний і мізинець.

Вони театр всі створили

І всі до праці приступили.

     Олівець в руці катаю,

     Поміж пальчиків кручу.

     Неодмінно кожен палець

     Будь слухняним я навчу.

Перед тим, як виконувати графічні вправи, розімнемо пальчики.

Учитель декламує віршик і показує: долоню, а потім по черзі з'єднує з великим пальцем усі інші, починаючи зі вказівного.

Пальчику, пальчику,

Де ти бував?

Я з цим братом вліс ходив,

А з цим братом борщ варив,

З цим я кашки скуштував,

А з найменшим заспівав.

Руки перехрещені тильним боком долонею до себе. Спочатку пальці обох рук стис­нуті в кулаки, потім пальці-промінці розкриваються, руки повертаються вправо-вліво.У кінці віршика діти плескають у долоні. 

Ясне сонечко в кімнату

Дивиться в віконечко,

Дуже раді всі малята,

Плескають в долонечки.

Долоні  трохи  зігнуті, кінчики  пальців торкаються (дах), середній палець правої руки піднято вертикально вгору (димар), кінчики мізинчиків торкаються один одного, створюючи пряму лінію (балкон).

Рідний дім

Хай живе наш рідний дім —

Тепло й затишно у нім.Оцей пальчик - наш дідусь,
Оцей пальчик - баба,
Оцей пальчик - наш татусь,
Оцей пальчик - мама,
Оцей пальчик - буду я

Ось і вся моя сім'я!

Download
Моя сім'я
Пальчикова гімнастика
пал театр.docx
Microsoft Word Document 147.3 KBСорока - ворона кашку зварила

Діток кормила:

Цьому дала, цьому дала,цьому дала,

Цьому дала, а цьому не дала.

Ти в ліс не ходив, ти дров не рубав, 

ти піч не топив,ти воду не носив,

ти посуд не мив.

Киш, ледащо!Киш, ледащо!Киш, ледащо!

Download
Пальчикова гімнастика
Сорока - ворона.docx
Microsoft Word Document 113.1 KB