Download
269_.___.pdf
Adobe Acrobat Document 2.8 MB

 

Вправи для подолання

дислексії у молодших 

школярів 


Download
Дифлексія.pdf
Adobe Acrobat Document 512.4 KB
Попередження та подолання дислексії ти дисграфії


Download
jakshho_v_ditini_disleksija.pdf
Adobe Acrobat Document 1.0 MB

Якщо в дитини дислексія


Порушення


письма і читання


Організована і систематична робота з формування каліграфічно правильного та грамотно правильного письма - основне завдання початкової школи.

Письмо і читання - складні психічні види діяльності людини, якою вона не відразу оволодіває, а поступово, тому що в цих видах діяльності беруть участь різні аналізатори збій в роботі хоча б одного з аналізаторів призводить до порушення процесу письма і читання.

При локальному ураженні мозку; в залежності від місця ураження, виникають різні форми порушення письма і читання. Під час ураження задньоскроневої звивини лівої півкулі у праворуких дітей страждає слухове сприймання, відбувається грубе порушення процесів розрізнення звуків. Тут має місце сенсорна афазія. Слово втрачає свою постійну звукову структуру. На письмі це спостерігається у випадковому наборі букв. Така письмо називається акустичною аграфією або дизграфією.

Аграфія - це нездатність до писемного мовлення. Дизграфія - це часткова нездатність до писемного мовлення. Алексія - це нездатність до читання, дислексія - часткова нездатність до читання. При цьому в мовному потоці виникають складнощі розрізнення звуків.

При моторній афазії уражені нижні відділи ретроцентральної зони.

При аферентній афазії звуки не диференціюють по кінестетичних основах за місцем і способом утворення. Дитина втрачає кінестетичне відчуття. Одні звуки замінюються іншими, особливо ті, що близькі за артикуляцією (ш-щ-ч).

Під час ураження передніх відділів примоторної зони кори лівої півкулі - при кінетичній моторній афазії - дитина відчуває труднощі на письмі під час відтворення послідовності звуків. У таких учнів характерними помилками будуть пропуску букв, перестановка їх місцями, розпад динамічної . схеми слова. Такі розлади називаються моторною аграфією і дизграфією, а також алексією та дизлексією.

Під Час порушення Центру зору великих півкуль в дитини матимуть місце оптичні порушення письма: оптико-ґностичні і згітико-мнестичні порушення (зорове впізнання і зорове запам’ятовування). Характерні помилки - заміна схожих, за написанням букв. Вищезгаданий розлад може мати місце при любій формі афазії.

Порушення письма і читання у дітей з особливими потребами обумовлено недорозвитком ряду функціональних систем (мається на увазі не локальне, а масове ураження) в комплексному ускладненому вигляді. За своїм характером помилки будуть найрізноманітніші.

У дітей масової школи патологічні помилки можуть бути різними і без локальних уражень кори головного мозку. При стертих формах афазії важко діагностувати її форму.

Під час вивчення помилок письма і читання у першу чергу потрібно визначити природу виникнення цієї помилки.

Більшість авторів, які вивчають порушення письма і читання, патологічні помилки називають дизграфічними помилками логопатичного характеру. Помилки росту мають фізіологічний характер; орфографічні помилки з'являються внаслідок незасвоєння правил орфографії.

Для розрізнення дизграфічних та інших помилок (помилки росту, орфографічні помилки) в кожному конкретному випадку необхідно вміти визначити принцип правопису того чи іншого слова та позицію фонем в слові:(сильна чи слабка). Під сильною позицією матимемо на увазі таку позицію звука або фонеми, при якій вона реалізується незалежно від умов (МАК), а під слабкою - коли вибір букви визначається правилом (сЕло, гриБ).

Дизграфічні помилки

Розрізняють такі види дизграфічних помилок: фонетичні, оптико-просторові; лексико-граматичні.

Фонетичні помилки, це:

 1. Пропуски букв (ліс зелений - ЛС ЗЛН). Частіше зустрічаються пропуски букв, відповідні голосним звукам. Приголосні -- при збігу приголосних і в фонетично складних словах (школа - ШОЛА, температура -ТЕМПАТУРА); не дописують закінчення.
 2. Заміни букв. Голосні замінюють одна одну. Частіше зустрічаються заміни приголосних, оскільки їх більше. Мають місце опозиційні помилки. Вони властиві дітям аномальним. Перестановки, вставки зайвих букв із збереженням звуко-буквеного складу слова (Аркадій - АКРАДІЙ, всі - СВІ). Під час збігу приголосних вставки зайвих літер (ворона - ВОРОВНА, Оксана - ОКОСАНА). Редуплікація букви (ДРУУЖНО, МНЯЧ). Помилки, що пов’язані зі спотвореним відтворенням на письмі складової структури слова (скорочення, перестановки, вставки) є наслідком нестійкого звукового образу слова - має місце недостатність лексичної будови мови (замикати ЗАКАМИТИ) в зв’язку з відсутністю правильного звукового образу слова. Також мають, місце помилки, пов’язані з незасвоєнням граматичної системи словозміни і структури речення.
 3. Графічні. Букви відтворюються в спотвореному графічному зображенні (губиться елемент ц-и, превнесення зайвого елементу ц-щ, діти – дітш; зміна направлення елементу букви: сад - хад, зерно - зерю).

Під час читання діти-дизлексики мають аналогічні помилки. Вони можуть пропускати звуки недочитувати закінчення, переставляти звуки в слові.

Психофізіологічні механізми процесу письма

Початковий період навчання грамоти має за мету виховання складної єдності уявлень про акустичний, артикуляційний, оптичний і кінестетичний образи слова.

Письмо, на думку А.Р.Лурія, - складний процес, який включає ряд спеціальних операцій, а саме:

 1. Аналіз звукового складу слова, визначення послідовності звуків і їх кількості.
 2. Зіставлення виділеної у слові фонеми з певним зоровим образом букви.
 3. Відтворення з допомогою рухів руки зорового образу букви. Які умови формування письма? Де збережений слух, збережена і розвинута розумова дія аналізу, збереження правильної звуковимови, фонематичного сприймання., довільної уваги, вербальна пам'ять.

Причинами несформованості можуть бути: порушення слуху, фонематичного сприймання, спотворена звуковимова внаслідок недостатності звуко-рухового аналізатору, ЗПР(за гримка психічного розвитку).

Для виконання другої операції потрібна актуалізація мозку. У дитини повинно бути збережено зорове сприймання, диференціація зорового сприймання, зорова пам’ять. Гальмують формування цієї операції порушення периферичного центрального відділів зорового аналізатору, порушення зорової пам’яті, довільної уваги, несформованість зорового аналізу, пов’язаного з дефектами пізнавальної діяльності, стійких фонематичних уявлень про звуки і слова.

Третьою операцією є начертання графем, Її виконання спотворюється при відсутності координації та диференціації виконання рухів суглобів пальців рук (і в просторі). Рухи очних яблук мають бути в нормі.

Методи подолання дизграфії та дислексії у дітей

Письмо відображує дефекти фонетико-фонематичної системи. Дитина, яка не диференціює в усній мові близькі звуки, буде з труднощами засвоювати відповідність між звуком і буквою. Оскільки письмо є перешифровкою усних знань мови, на нього буде переноситися лексико-граматичний недорозвиток.

Методи подолання фонетичних помилок на письмі на заміни букв, близьких за акустико-слуховими характеристиками.

Насамперед, необхідно пригадати причини цього недоліку.

-                   Грубий фонетик з-фонематичний недорозвиток.

-                   Несформована власна звуковимова.

-                   Опора на шопітне проговорення в процесі письма без використання звукового контролю мови.

Основний напрям роботи над помилками - це фонетико - фонематичний розвиток;.

Розвиток фонематичного сприймання - є основою формування навичок контролю своєї вимови і виправлення на підставі порівняння власної мови та мови оточуючих.

Для подолання дзеркального письма доречні такі вправи:

 1. Повільно рухати руку дитини зліва направо по рядку.
 2. Обведення вирізаних прописних букв (за методом Монтессорі).
 3. Порівняння правильних і дзеркально написаних букв.

Велику роль у підготовці до оволодіння письмом відіграє підготовка руки. Виховується орієнтація в просторі, координація рухів пальців рук. Розвиток дрібної моторики пальців рук (пірамідка, будинок, намисто, мозаїка).

Доречні такі ігри на розвиток орієнтування в просторі: «Знайди такий же малюнок», «Чого не стало?», «Чим відрізняється?», «Чарівна торбинка», «Склади із частин». Малювання, безвідривне письмо.

Дуже важливо навчати дитину правильно чути звуки. Обов'язково треба дотримуватись послідовності в роботі: поступово переходити від простого до складного:

 1. Розрізнення нємовних звуків.
 2. Розрізнення однакових слів фраз, звукокомплексів і звуків по висоті, силі і тембру голосу.
 3. Розрізнення слів, близьких за звуковим складом.
 4. Диференціація складів, фонем.
 5. Розвиток навичок елементарного звукового аналізу

Диференціація твердих та м'яких звуків

Визначення наявності звуку (твердого або м'якого): в словах, що вимовляє педагог; в словах, відповідних до предметних малюнків (звук у відкритому прямому складі). Порівняння звуків в ізольованій вимові і в складах. Придумування складів, слів з заданим звуком, визначення його місця в слові. Відбір малюнків з опозиційними парами звуків. Введення букви (письмові вправи). Закріплення навичок виділення та позначення м'якого приголосного в реченнях і текстах.

Порушення письма і читання у дітей з особливими потребами

В основі дефекту - порушення діяльності мозку. Розумові процеси дитини повільно рухливі. Відсутня легкість переходу від одного виду діяльності до іншого, тобто має місце інертність. Технічна сторона пов’язана з усною мовою. Має місце загальний недорозвиток мовлення. Всі мовленнєві системи недосконалі: фонематичні процеси несформовані, лексика бідна, словник обмежений, наявна неточність використання слів, недостатність розуміння понять. Таким дітям не тільки важко оволодіти операціями процесу письма (аналіз, синтез), але й координувати більшість дій і операцій, пов'язаних з процесом письма і читання. Якщо серед вищезгаданих завдань учні не оволоділи кожною операцією окремо, це обумовить якість письма і читання.

Письмо страждає, насамперед, внаслідок порушень структури основних операцій процесу письма: недостатньо сформований слуховий контроль мови, особливо під час запису слів за фонематичними уявленнями. Має місце неповноцінність зорового і рухового контролю в процесі записування слів і речень. Порушується координація дій при довжині і складності звукового ряду, наявності однакових чи схожих букв, або їх елементів в слові, реченні, контексті. Семантична складність слів та їх граматичні зв’язки: Автобус дожене машину. - Автобус дожене машина.

У дітей з особливими потребами з порушенням письма і читання зустрічаються помилки усих типів.